NLFR

Disclaimer

Wettelijke vermeldingen conform het reglement van plichtenleer van het Beroepsinsitituut van Makelaars:
Activo n.v., Ringlaan 5c, 8520 Kuurne, met een volstort kapitaal van 100.000,00 Euro.
RPR Gent, Afdeling Kortrijk, Ondernemingsnummer 0475.907.338, BTW BE 475907337
Gedelegeerd Bestuurder : Ivo De Muynck, vastgoedmakelaar-bemiddelaar met BIV erkenningsnummer 500.124
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV

Verzekering Beroepsaansprakelijkheid Uitbating en Beroep Vastgoedmakelaar
Concordia Verzekeringsmakelaars Gent, Maatschappij AXA Belgium n.v. polisnummer 730390161017

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid:
Activo beoogt met deze website beter te informeren op het vlak van vastgoed in het algemeen en over de vastgoedportefeuille in het bijzonder.
Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien Activo geïnformeerd wordt over onjuistheden, zal het deze trachten te verbeteren. Activo kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden.
Alle informatie is:
1. uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
2. niet noodzakelijk allesomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
3. soms gekoppeld aan externe sites waarover Activo geen zeggenschap heeft en waarvoor het geen verantwoordelijkheid draagt;
4. geen professioneel of rechtskundig advies
Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat online beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn. Activo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.
Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid beoogt Activo niet zijn aansprakelijkheid te beperken waar het in strijd zou zijn met de wet.
Auteursrechtaanduiding
De op de Activo site gepubliceerde teksten mogen niet gereproduceerd worden, tenzij schriftelijke voorafgaande toestemming vereist van Activo.
Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (fotos, pictogrammen , plannen, beelden, enz.) is een schriftelijke voorafgaande toestemming vereist van Activo.

Kortrijk: 056 75 75 75Gent: 09 245 75 75Ieper: 057 75 75 75Doornik: 069 75 75 75Roeselare: 051 75 75 75Veurne: 058 75 75 75

Hoofdkantoor: Activo Bedrijfsvastgoed n.v. • Ringlaan 5 • 8520 Kuurne • 056 75 75 75 • info@activo.be