NLFR

Kopen of huren? Veel gestelde vragen

Hieronder hebben we voor u als koper of huurder de meest gestelde vragen samengevat:

Wat zijn de bijkomende kosten bij aankoop van een gebouw of grond?
Vooreerst “het schrijven bij de notaris” bij de aankoop (zijnde de registratierechten, soms ook BTW bij nieuwbouw):
     10 % in Vlaanderen op de verkoopprijs
     12,5 % in Wallonië en Brussel
Verder nog de randkosten voor de vergoeding van de notaris, de landmeter, eventuele kosten voor hypotheek of financiering.
De makelaar wordt betaald door de verkoper.

Met welke kosten moet ik rekening houden bij de huur van een pand?
Kosten van het registreren: een huurovereenkomst moet geregistreerd worden bij het kadaster. Tarieven : zie ….
Kosten van een plaatsbeschrijving
Kosten van het stellen van een bankwaarborg (verwaarloosbaar)
De makelaar wordt meestal betaald door de verhuurder.

Moet ik lenen of niet?
Meestal wordt er voor de aankoop van een bedrijfsgebouw geleend, al was het maar vanuit fiscaal
oogpunt. Een courante verhouding vandaag is 30% eigen middelen en 70% bankfinanciering.
Omstandig advies wint u best in bij uw boekhouder en uw bankier. Recent zijn er ook alternatieve financieringsvormen zoals onroerende leasing of erfpachtconstructies (tréfonds/vruchtgebruik) op de markt.

Koop ik op een vennootschap of op persoonlijke naam of een tussenvorm zoals naakte eigendom/vruchtgebruik?
Dit hangt sterk af van fiscale planning en dikwijls ook erfenisplanning. U dient voor het ondertekenen van een compromis advies te vragen aan van uw notaris, boekhouder of vermogensbeheerder.

Is de waarde op een schattingsverslag bindend?
Tot onze grote spijt stellen we vast dat vele schattingsverslagen te summier zijn of niet objectief. Een schattingsverslag moet omstandig zijn met een plan, een beschrijving van de gebouwen, een beschrijving van de stedenbouwkundige mogelijkheden en een detail over de cijfers en berekeningswijze. Kies de juiste schatter: een huis wordt anders geschat dan een bedrijfsgebouw. Met een te optimistische of een te pessimistische schatting bent u zeker niet gebaat.

Wat is verkoop onder BTW-stelsel?
Bij verkoop onder BTW-stelsel betaalt u in plaats van registratierechten op het gebouw, 21 % BTW op de waarde van het gebouw. Dit is de regeling bij nieuwbouw. Bij bestaande (=reeds ingekohierde, voor de BTW niet-nieuwe) panden kan er geen BTW meer gerekend worden.
Bedrijven die voor eigen gebruik kopen, kunnen de BTW recupereren. Vastgoedinvesteerders en verhuurders kunnen de BTW niet aftrekken.
In de rand vermeld: u betaalt altijd registratierechten op de grond.

Wat niet te doen bij een aankoop?
Beslis niet overhaast of laat u niet onder druk zetten.
Betaal geen voorschotten in handen van de makelaar of van de verkoper. Laat steeds het voorschot bij de notaris blokkeren op een rekening.
Teken geen compromis zonder dat u deze grondig liet nazien door uw boekhouder, notaris of raadsman. De compromis is immers een bindend document.

Moet ik kopen of huren?
Dit hangt af van uw persoonlijke aspiraties. Bij huren bevriest u geen middelen in een gebouw en behoudt u een zekere flexibiliteit bij groei.
Bij kopen kunt u afschrijvingen in rekening brengen en bouwt u, naast uw bedrijf, ook een vermogen in vastgoed op.
Multinationals, sterke groeiers, starters of een partij met tijdelijke behoefte huren meestal.
Industriëlen of vermogende klanten gaan meestal over tot kopen.

Wat is een compromis, een opschortende voorwaarde, een ontbindende voorwaarde, een optie, meerwaardebelasting?
Dit staat gevat uitgelegd op de site van de notarissen : www.notaris.be

Wat zijn voorkooprechten?
Een voorkooprecht houdt in dat een instantie of een derde partij de mogelijkheid heeft om bij een verkoop de eerste kans te krijgen om in de plaats te treden van u als koper. Deze dikwijls wettelijk geregelde voorkooprechten zijn ten gunste van bv. Intercommunales of overheidsinstanties zoals sociale huisvestingsmaatschappijen of Water Wegen en Zeekanaal, om op deze manier gronden of gebouwen te kunnen verwerven.

Bodemattesten en bodemonderzoek: wat en hoe?
Naar aanleiding van de verkoop van een eigendom moet de verkoper in het Vlaamse Gewest per kadastraal perceel een bodemattest voorleggen aan de koper. Dit attest wordt afgeleverd door OVAM.
Wanneer op een onroerend goed dat verkocht wordt een activiteit wordt of werd uitgeoefend of een inrichting gevestigd is of was die vermeld staat op een lijst vastgelegd door de Vlaamse Regering (de zogenaamde risico-activiteiten), dan zal de verkoper voor de verkoop een oriënterend bodemonderzoek op zijn kosten moeten laten verrichten door een erkend bodemsaneringsdeskundige. Het deskundigenverslag zal opgezonden worden aan OVAM, die de gepaste maatregelen zal bevelen voor de verkoop(overdracht) kan plaatsvinden.
Voor meer info gaat u te rade bij een bodemdeskundige of bij uw milieu-expert.

Wat is de stedenbouwkundige bestemming van het goed?
Ieder onroerend goed in België ligt in een zone waar de overheid voorschriften oplegt : Landbouwgebied, woongebied, industriezone, natuurgebied … Het is van het allergrootste belang dat u zich in een zone vestigt waar uw activiteit vergunbaar is en waar uw gebouwen niet zonevreemd zijn.
Zekerheid hieromtrent is nooit 100% te bekomen, doch het is sterk aan te raden voor het tekenen van een compromis contact op met de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente of stad waar u zich denkt te vestigen om na te gaan of u er zich kunt vestigen. U kunt meteen ook informeren of er bouwmisdrijven of beperkingen gekend zijn voor het onroerend goed wat u interesseert.
Activo zal u altijd de stedenbouwkundige info verstrekken. Een gesprek met uw milieuexpert zal u behoeden voor miskopen.

Wat is een intercommunale?
Dit zijn overheidsinstellingen, die bedrijventerreinen ontwikkelen en deze terreinen te koop of te huur stellen tegen gunstigere financiële voorwaarden dan op de vrije markt. Opgelet: meestal zijn er aan deze vastgoedtransacties een voorkooprecht, terugkooprecht, inkooprecht, bouwverplichting, tewerkstellingsverplichting, jaarlijkse onderhoudsbijdrages, bouwbeperkingen, inspraak in activiteitsuitoefening etc. verbonden. In West-Vlaanderen is Leiedal en WVI actief, In Oost-Vlaanderen is dit Solva, Veneco. In Wallonië IEG en IDETA, BPE, Igretec.

Zijn er subsidies?
Er zijn zowel in Vlaanderen als Wallonië subsidies, doch dit hangt af van uw activiteit, omvang etc. Om zich een weg te banen in dit kluwen raden we u aan om bij een expert te rade te gaan (consultants).

Doet Activo ook specifieke zoekopdrachten voor mij?
Ja. U stuurt ons het best een e-mail of een fax waarop u uw ruimtebehoefte en activiteit omschrijft. We nemen dit op in ons zoekbestand en  verwittigen u wanneer een pand kan voldoen aan uw wensen.

Nog een vraag die u beantwoord wenst te zien? Laat het ons weten!
Bent u zelf expert in een materie en wilt u uw bijdrage leveren?
Neem contact op met onze communicatieverantwoordelijke op info@activo.be.
 

 

Kortrijk: 056 75 75 75Gent: 09 245 75 75Ieper: 057 75 75 75Doornik: 069 75 75 75Roeselare: 051 75 75 75Veurne: 058 75 75 75

Hoofdkantoor: Activo Bedrijfsvastgoed n.v. • Ringlaan 5 • 8520 Kuurne • 056 75 75 75 • info@activo.be